Religijų paplitimas Žemėje
Nr.   Religija Žmonės   %   Grafikas
1.   Christianity 2 000 000 000   33.70  
2.   Islam 1 300 000 000   21.90  
3.   Hinduism 900 000 000 15.16  
4.   Nonreligious 850 000 000 14.32  
5.   Buddhism 360 000 000 6.07  
6.   Chinese traditional 225 000 000 3.79  
7.   Primal-indigenous 190 000 000 3.20  
8.   Sikhism 23 000 000 0.39  
9.   Yoruba 20 000 000 0.34  
10.   Juche 19 000 000 0.32  
11.   Spiritism 14 000 000 0.24  
12.   Judaism 14 000 000 0.24  
13.   Baha'i 6 000 000 0.10  
14.   Jainism 4 000 000 0.07  
15.   Shinto 4 000 000 0.07  
16.   Cao Dai 3 000 000 0.05  
17.   Neo-Paganism 1 000 000 0.02  
18.   Unitarian-Universalism 800 000 0.01  
19.   Scientology 750 000 0.01  
20.   Rastafarianism 700 000 0.01  
21.   Zoroastrianism 150 000 0.00  

Tamsos Brolija

Noriu tikiu, noriu netikiu

Remiantis "The Gallup Organization" duomenimis, šis dešimtmetis buvo naudingas bažnyčiai. Per paskutinius metus, bažnyčia padidino savo narių procentą. Ir nors žvelgiant į šimtmečio kreivę narių skaičius mažėja, tačiau mokslininkams yra dėl ko sukrusti. Čia pateikti 2001 kovo 10-13 dienos JAV apklausos duomenys:

Tikiu (%) Abejoju (%) Netikiu (%)
Dievu: 90 7 2
Angelais: 79 12 8
Velniu: 68 12 20
Rojumi: 83 10 7
Pragaru: 71 13 15

Matosi, kad žmonės labiau tiki tuo, kuo tikėti yra maloniau :) Tai labai įdomūs skaičiai, atsižvelgiant į tai, kad: 41% žmonių beveik niekada neskaitė Biblijos :).

Tamsos Brolija

Europa, Amerika ir Afrika

The Gallup Organization atliko Gallup International Millennium Survey apklausą 60-yje šalių tarp 1.25 mlrd. gyventojų, kurių dalį pateikiame šioje lentelėje:

Klausimai ir teigiami atsakymai (%)... Europa Amerika Afrika
Ar Dažnai naudojatės religinėmis paslaugomis?
(išskyrus vestuves, laidotuves ir krikštijimą).
17 41 82
Ar Priklausote kokiai nors religinei grupei? 86 94 99
Ar Dievas labai svarbus jūsų gyvenime? 49 85 97
Ar tikite antgamtine Jėga/Dievu? 71 90 95
Ar netikite antgamtine Jėga/Dievu? 12 3 1

Rezultatai kalba patys už save :). Kaip matome, religijos lyderiai yra Afrika ir atsilieka Europa. Tai puikiai iliustruoja... kokiam išsivystymo lygiui priklauso religija. Kuo menkesnė kultūra ir išsilavinimas... tuo daugiau paplitusios religijos. Afrika - Dievo rojus ir lengvatikių centras Žemėje.

Ne veltui Vatikane vis dažniau užsimenama, kad į Afriką dedamos visos viltys - kur gi dar galima rasti tiek daug neišsilavinusių žmonių. Durnių motina taip lengvai nepaliks savo vaikų.

Tamsos Brolija

Mokslininkai ir toliau lieka labiausiai netikintys

1998 metais buvo apklausti 517 JAV Nacionalinės Mokslo Akademijos nariai. Rezultatai pateikti procentais (%). Palyginimui pateikti 1914 ir 1933 metų duomenys:

Nacionalinė Mokslo Akademija 1914 1933 1998 Biologai Fizikai Matematikai
Tiki Dievu: 27.7 15.0 7.0 5.5 7.5 14.3
Netiki Dievu: 52.7 68.0 72.2 65.2 79.0
Tiki pomirtiniu gyvenimu: 35.2 18.0 7.9 7.1 7.5 15.0
Netiki pomirtiniu gyvenimu: 25.4 53.0 76.7 69.0 76.3

Biologai yra mažiausiai tikintys tarp mokslininkų. Matematikai daugiausiai. (Edward J. Larison and Larry Witham: "Leading Scientist Still Reject God." Nature, 1998;394,313)2001 m. "Gallup Media" Amerikoje atliko tyrimus, kurie parodė, kad 86% amerikiečių tiki Dievu. Manau dabar aiškus ryšys tarp išsilavinimo ir tikėjimo į Dievą. Taip pat, yra labai daug duomenų, kuriuos paruošė CIA. Remiantis jais galima apibendrinti, statistiką ne tik Mokslo Akademijos, bet ir viso pasaulio mastu.

Ši statistika nerodo, kad visi tikintys yra neišsilavinę (tai būtų kitas kraštutinumas). Tarp tikinčių buvo ir yra nemažai genijų. Statistika rodo ir psichologines tikėjimo priežastis. Kad žmonės labiau linkę tikėti ne tais, kurie išleidžia milijardus dolerių pasaulio tyrimams (pvz. pirkdami teleskopus, mikroskopus), bet tais, kurie išleidžia milijardus dolerių savo išvaizdai (pvz. perka auksinius kryžius, prabangius drabužius, bažnyčias). Gal kas pasakytų: "Kaip 10 metrų aukščio auksinis kryžius padeda geriau ištirti Dievą?". Dėl tos priežasties bažnyčia išoriškai atrodo "krūtesnė", nei mokslas, nors nesukuria jokių žmonijai naudą nešančių vertybių. Bažnyčia tik prekiauja moralinėmis vertybėmis, kurių autorines teises savavališkai pasisavino iš visuomenės. Moralinės normos egzistuoja ir be bažnyčios. Ar tie Nacionalinės Akademijos Mokslininkai yra kokie nors žudikai ar kryžių vartytojai?

Tikriausiai žodžiai: "Išsilavinimas - Lietuvos ateitis", bažnyčiai skamba kaip gedulingi varpai. :))) O tai, kad artėja kibernetinės genetikos amžius tikriausiai mums, idiotams žada gerus laikus. Prisiklonuosime, katinų, ožių ir dulkinsime juos visus ant kampų. Bažnyčios klerkai jau dabar gali pirkti vazeliną. :))) "Tamsos Brolija", specialiai jiems ruošiasi išleisti 10 klonų, kodiniu pavadinimu: "Celibatinis Tamsos Krušiklis" :).

Tamsos Brolija

Lietuvoje gyvena 2,8 milijono Romos katalikų

Statistikos departamentas. 2001 m. surašymo duomenys:

Iš viso Lietuvoje buvo 3 484 000 gyventojų. Užregistruotos 28 skirtingos tikybos.

Dauguma - 79% (2 752 000) priskyrė save Romos katalikams. Daugiausia katalikų (90% - 85%) gyvena Alytaus, Marijampolės, Telšių ir Tauragės apskrityse. Mažiausia katalikų yra Vilniaus apskrityje (73%.) ir Utenos apskrityje (76%).

Antra pagal dydį tikinčiųjų grupė Lietuvoje yra stačiatikiai (ortodoksai) - 141 800 gyventojų (4,1%). Stačiatikių (ortodoksų) daugiausia gyvena Klaipėdos (8,2%), Vilniaus (8%.) ir Utenos (7,5%) apskrityse.

Surašymo duomenimis, Lietuvoje yra 27 100 (0,8%) sentikių,  19 600 (0,6%) evangelikų liuteronų, 7 100 (0,2%) evangelikų reformatų, 3 500 (0,1%) Jehovos liudytojų, 2 900 (0,1%) Musulmonų sunitų. 12 kitų tikybų išpažino daugiau kaip po 1000 tikinčiųjų, 9 - daugiau kaip po 100 tikinčiųjų.

1923 2001
Iš viso Lenkai Lietuviai Baltarusiai Ukrainiečiai Rusai
Romos Katalikai 85,72 79 93 85 47 13
Stačiatikiai (ortodoksai) 1,13 4,1 32 52 46
Sentikiai: 1,59 0,8
Evangelikai liuteronai 3,28 0,6
Evangelikai reformatai 0,53 0,2
Jehovos liudytojai 0,1
Visos (pilnos) Evangelijos Bažnyčios 0,1
Musulmonai 0,1
Izraelitai 7,65
Mahometonai 0,05
Kiti 0,05 0,3

Klausimas apie tikėjimą buvo keliamas vienintelio tarpukario Lietuvoje vykusio gyventojų surašymo (1923 m.) metu. Tuomet buvo užregistruota 30 skirtingų tikybų.

Katalikų tikybą tuomet išpažino 85,72% Lietuvos gyventojų, izraelitų - 7,65%, liuterių - 3,28%, sentikių - 1,59%, stačiatikių - 1,13%, reformatų - 0,53% ir mahometonų - 0,05%

Kitas 24 tikybas išpažino tik 0,05 proc. Lietuvos gyventojų.

1923 (%) 2001 (%) 2005 (%) 2007 (%) 2009 (%) 2010 (%)
Tikintys: 100 83,6 70,2 78,6 56 61
Netikintys: 0 8,1 14,3 17,4 28 22
Negalėjo atsakyti: 8,3 15,5 4 15 18


Greičiausia, jog 1923 metais buvo ir netikinčių, tačiau niekingai mažas jų skaičius nepateko į statistiką.


Gyventojai pagal tikėjimo deklaravimą. 2001 m. surašymo duomenys:

O čia statistika tiems, kas teigia, jog kuo didesnis išsilavinimas tuo didesnis religingumas. Skaičiai kalba už save :).

Baigę mokslą (%) Tikintys (%) Netikintys (%) Nenurodė (%)
Aukštąjį Aukštesnįjį
Kaimai: 14,2 26,4 90,9 4,2 4,9
Miestai: 85,8 73,6 80,0 10,3 9,7

Religingumas ir išsilavinimas Lietuvoje

Remiantis 2001 metų Lietuvos valstybinį gyventojų surašymo statistika religingumas yra atvirkščiau proporcingas išsilavinimui:

Viso   = Tikintys (%)   + Netikintys(%) // Išsilavinimas (IQ)
388462 = 332061 (85.5%) + 56401 (14.5%) // Aukštasis (114)
594862 = 536881 (90.3%) + 57981 (09.7%) // Aukštesnysis (100) **
835699 = 745723 (89.2%) + 89976 (10.8%) // Vidurinis (88)
460996 = 419531 (91.0%) + 41465 (09.0%) // Pagrindinis (74)
640661 = 603971 (94.3%) + 36690 (05.7%) // Pradinis (55)

* - Apie išsilavinimą buvo klausta 10 metų ir vyresnių gyventojų.
** - Įskaitant specialųjį vidurinį.

...galime paskaičiuoti, kad:

 282513 netikintys surenka  25232062 IQ balus
2638167   tikintys surenka 221430377 IQ balus

Iš to paskaičiuojame, kad turinčių išsilavinimą Lietuvoje statistinis:

89.31 (Netikinčio IQ) - 83.93 (Tikinčio IQ) = 5.38 (IQ skirtumas tarp netikinčio ir tikinčio)

Pastaba: Abiejų grupių realus IQ turėtų būti didesnis, nes žmonės su aukštuoju vidutiniškai turi didesnį IQ nei 114:
Aukštasis (Bakalauras): 114 IQ
Aukštasis (Magistras): 122 IQ
Aukštasis (Daktaras): 127 IQ

Tamsos Brolija

Skyrybų statistika

Kas liečia skyrybas tai 1999 gruodžio 21 d. "Barna Research Group" atliko apklausą tarp 3,854 suaugusių iš 48 JAV valstijų, kuri šokiravo visus klaidatikius. Vedusieji žmonės buvo suskirstyti grupėmis ir kiekvienoje grupėje buvo procentas žmonių, kurie per savo gyvenimą išsiskyrė vieną ir daugiau kartų:

Išsiskyrė (%)
Ateistai 21
Katalikai 21
Liuteronai 21
Mormonai 24
Krikščionys 24
Protestantai 25
Krikščionys fundamentalistai 27
Baptistai 29
Žydai 30
Kiti 34

Nuo tos dienos, daugelis religinių "tyrėjų" pasidarė "gudrūs" ir pradėjo į vieną krūvą maišyti visus ateistus (kurie turi pasaulėžiūrą) su visais netikinčiais (kurių galvos apskritai tuščios nuo bet kokios pasaulėžiūros) ir pateikinėti kaip nereligingus. Taip buvo "išspręsta" problema, kad ateistai statistikoje pasirodys geresni už tikinčius.

Tamsos Brolija

Pajamos ir Religija

Remiantis "The Gallup Organization" 1995  metais Amerikoje surinktais duomenimis:

Pajamos per metus (JAV doleriais) "Religija yra labai svarbi mano gyvenime" (%) "Religija gali išspręsti visas arba daugumą šiandienos problemų" (%)
... - 20,000 66 66
20,000 - 30,000 56 60
30,000 - 50,000 56 62
50,000 - ... 48 56
Lankę koledžą 53 58
Nelankę koledžo 63 65


P.S.: Matome, jog labiausiai tikintys, kad religija gali atsakyti į visus jų klausimus, lieka didžiausi bomžai. Atrodo, vieninteliai, kuriems religija gali išspręsti visas problemas yra kunigai :).

Dievas su religija ne tik, kad nepadeda, bet atvirkščiai... kenkia žmonių laimei ir sugebėjimui kažko pasiekti. Kuo žmogus nuoširdžiau tiki Visagaliu Viešpačiu, tuo jam sunkiau gyvenasi... kas gi tai per Dievas ir už ką tuomet jį garbina žmonės? - Nes kuo labiau Jį mylį, tuo labiau nukenti. Apie tai, jog tikintieji dažniau išlošia loterijose, nei bendras statistinis vidurkis, matyt, net neverta kalbėti :). Greičiau jau jų Dievulis sumažina tokius šansus.

Tamsos Brolija

Turtingiausi piliečiai ir didžiausi bomžiai

Statistika rodo, kad kuo daugiau išsilavinusi šalis (AL), tuo geresnis šalyje ekonominis gyvenimas (GDP), ilgesnė gyvenimo trukmė (LE), mažesnis mirtingumas (IM) ir daugiau netikinčių į Dievą.

AL - Adult Literacy
LE - Life Expectancy (Years)
IM - Infant mortality (per 1,000 live births)
GDP - Gross domestic product per capita ($)

Rank Country (2002) AL GDP LE IM Non
Believers
Other Believers
Turtingiausios šalys
1 Norway 99.0 29918 78.5 4 17.4 0.2 82.4
2 Sweden 99.0 24277 79.7 3 0.0 13.0 87.0
3 Canada 99.0 27840 78.8 6 16.5 0.2 83.3
4 Belgium 99.0 27178 78.4 6 25.0 12.0 63.0
5 Australia 99.0 25693 78.9 6 15.3 11.0 73.7
6 United States 99.0 34142 77.0 7 14.2 10.0 75.8
7 Iceland 99.0 29581 79.2 4 0.0 7.1 92.9
8 Netherlands 99.0 25657 78.1 5 42.0 9.0 49.0
9 Japan 99.0 26755 81.0 4 68.0 10.0 22.0
10 Finland 99.0 24996 77.6 4 9.0 1.0 90.0
11 Switzerland 99.0 28789 78.9 3 11.1 4.3 84.6
12 France 99.0 24223 78.6 4 18.0 16.0 66.0
13 United Kingdom 99.0 23509 77.7 4 15.5 10.0 74.5
14 Denmark 99.0 27627 76.2 6 8.0 0.0 92.0
15 Austria 99.0 26765 78.1 4 12.0 2.0 86.0
Didžiausi bomžai
159 Guinea 41.0 1982 47.5 112 0.0 0.0 100.0
160 Gambia 36.6 1649 46.2 92 0.0 0.0 100.0
161 Angola 42.0 2187 45.2 172 0.0 0.0 100.0
162 Rwanda 66.8 943 40.2 100 1.7 0.0 98.3
163 Malawi 60.1 615 40.0 117 0.0 0.0 98.0
164 Mali 41.5 797 51.5 142 0.0 0.0 100.0
165 Central African Republic 46.7 1172 44.3 115 0.0 0.0 100.0
166 Chad 42.6 871 45.7 118 0.0 0.0 93.0
167 Guinea-Bissau 38.5 755 44.8 132 0.0 0.0 100.0
168 Ethiopia 39.1 668 43.9 117 0.0 0.0 100.0
169 Burkina Faso 23.9 976 46.7 105 0.0 0.0 100.0
170 Mozambique 44.0 854 39.3 126 0.0 0.0 100.0
171 Burundi 48.0 591 46.7 114 0.0 0.0 100.0
172 Niger 15.9 746 45.2 159 0.0 0.0 100.0
173 Sierra Leone 36.0 490 38.9 180 0.0 0.0 100.0

P.S.: Duomenys surinkti remiantis JAV Centrinės Žvalgybos valdybos (CIA), Valstybių Visuotinio surašymo duomenimis ir kitais šaltiniais. Jei pastebėjote netikslumų arba turite naujus duomenis, labai prašome juos atsiųsti e-mailu: info@satan.lt

P.S.2: Nieko nuostabaus, kad Amerikos nuosmukis prasidėjo po to, kai JAV politikai, vaikydamiesi populiarumo, pradėjo masiškai populiarinti religiją. Juk religija yra indikatorius to, kad žmonės nesugeba logiškai mąstyti.

Tamsos Brolija

Kokie skirtumai butų tarp Religinės ir Realistinės valstybės.
Savybė Religingi Realistai
??? 26,4%  90,9%


Countless studies show higher rates of religious affiliation among criminals and juvenile delinquents than among the rest of the population. In addition, the three countries with the highest religious attendance in the world (U.S.A., Ireland, and South Africa) have an extremely high violence rate, whereas the three countries with the lowest religious attendance (Denmark, Sweden, and Japan) have an unusually low rate of violence (Sex and Reason, Richard Posner).
Alfie Kohn of Psychology Today has written, "What... can we surmise about the likelihood of someone's being caring and generous, loving and helpful, just from knowing that he or she is a believer? Virtually nothing, say psychologists, sociologists, and others who have studied that question for decades."

"[Most] studies show that conventional religion is not an effective force for moral behavior or against criminal activity." Studies show higher rates of religious affiliation among criminals and juvenile delinquents than among the rest of the population (The Psychology of Religion, Bernard Spilka, Ralph W. Hood Jr. and Richard Gorsuch).

In research by Lee Ellis at the University of North Dakota at Minot, Jews were found to be the least criminal, by far, and Catholics the most. But the group with a crime rate equal to or lower than Jews was of people claiming no religious affiliation. So religion is not only bad for the individual; it is bad for society.

In another study, researchers asked students about their willingness to cheat on a test. The majority of only one "religious" group resisted cheating -- atheists.

If you don't like abortion, you should recommend against religion. Surveys (Janus Report) show that only 22% of non-religious people have had abortions, compared to 32% for Protestants and 29% for Catholics.

A recent study commissioned by the National Catholic Educational Association covering 16,000 high school seniors show that Catholic school seniors consistently have a worse record than public school seniors in use of alcohol, cocaine, marijuana, and shoplifting (overall, 40% of Catholics, only 29% of non-Catholics).


Why is this?


Because people will not follow "rules" without explanation,
which seems to be beneath or beyond our religious leaders.
Believers are taught rules; nonbelievers know why they should not do things.


Because religious leaders have proven corrupt and not credible.


Because they can see religious people around them being bigoted and hypocritical. (Example and Hypocrisy are the greatest teachers.)


Because God doesn't seem to help people,
even innocent infants, who are abused, starved, sick, or accident victims.


Because religion is often a con by control-obsessed people
who want power and influence over our bodies and minds.


Because religion is a distraction from important things like being good, earning a living, finding love, gaining esteem, learning, being honest, and is the enemy of what we innately know is right -- getting along with others.


There is a better way.

Tamsos Brolija

Kokią įtaką jums turėjo ši svetainė?
Jeigu programa jums leidžia balsuoti daugiau, nei vieną kartą - labai prašome tuo nepiktnaudžiauti. TIESOS žinojimas padės TEISINGIAU galvoti ir jums patiems. Ačiū, kad balsavote.

Religinis (Teistinis) satanizmas - tokia pati religija, kaip ir krikščionybė, tik dievas kitas. Jeigu tikite Šėtono egzistavimu, atliekate ritualus - jūs religinis satanistas. Religinį satanizmą drąsiai galima laikyti krikščionybės atšaka, kadangi patys didžiausi religinio satanizmo gimdytojai ir skleidėjai yra ne kas kitas, o krikščionys. - Būtent jie, kartu su Dievu, pasaulyje platino ir tebeplatina Šėtono egzistavimo idėją.

Nereliginis (aTeistinis) satanizmas - ateizmo, laisvamanybės, cinizmo ir satanizmo hibridas - religijos parodija - čia mes :). Šėtonas, Godzila, Supermenas, Batmanas, Dievas, angelai, "sladkajieškos" ir kiti bildukai, Terminatoriai, Rembo ar Kalėdų Senis - vaikiškasis "geradario" variantas... priklauso tai pačiai "realybės" kategorijai. Kadangi visi šie žmogaus išgalvoti personažai neegzistuoja, jų garbinimas - beprasmis laiko gaišimas, manipuliuojant daiktais ir garsais. Lygiai taip pat galima būtų garbinti ir atlikinėti ritualus skirtus virduliui. Ritualai praktikuojami nebent tada, kai kažkam iš to padaroma pramoga... pvz. lengvatikiui. Nors pasaulyje yra žymiai įdomesnių dalykų, nei beprasmiškai murmėti panosėje "magiškus" žodžius bei prašymus kažką duoti, įsikišus degančią žvakę sau į subinę :).

Balsai... ne tie, kur galvoje:

Tamsos Brolija

Raštingumas, intelektas, ekonomika ir gyvenimo trukmė

Visi žmonės turi beveik vienodas galimybes išvystyti savo intelektą. Tačiau, intelekto vystimąsi gali įtakoti daug veiksnių pvz.:. biologinė sandara, maitinimasis, gamtos resursai (šalyse, kur yra mažai gamtos resursų, reikia daugiau intelekto pastangų, norint išgyventi t.y. surasti maisto) ar socialinės aplinka. Todėl skirtingos žmonių grupės turi skirtingą intelektą (IQ - intelekto koeficientas). Pvz.: Europiečių intelekto vidurkis yra lygus 100 IQ balų. Azijiečių intelekto vidurkis yra 5 IQ balais aukštesnis nei Europiečių. Afrikos juodaodžių intelektas lygus 70 IQ, o Amerikos juodaodžių - 85 IQ. Šalys gali pakelti savo IQ, taip didindamos žmonių gerovę. Šios šalys po antro pasaulinio karo smarkiai pakėlė savo gyventojų bendrą Intelekto koeficientą:

Šalis Metai IQ 2002 IQ IQ Augimas
West Germany 1054 78 102 24
France 1949 73 98 25
Netherlands 1052 78 102 24
Japan 1950 79 105 26
USA 1918 72 98 26
UK 1900 70 100 30

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame infomaciją apie kiekvieną intelekto koeficiento (IQ) diapozoną, tai koks procentas gyventojų jį turi ir kt:

IQ Kiekis
(%)
Tikimybė
(1 iš X)
Išsilavinimo galimybė Pareigos
0 - 30 0.0007 142790 neišmanantis Uždarytas.
30 - 50 0.0981 1019 1-3 klasė Namų tvarkymas.
50 - 60 0.5791 173 3-6 klasė Darbai su priežiūra.
60 - 74 4.8717 21 6-8 klasė Paprasti darbai.
74 - 89 20.0336 5 8-12 klasė Surinkėjas.
89 - 100 25.6633 4 2 kursai koledže Pardavėjas, kasininkas.
100 - 111 25.1388 4 koledžo laipsnis Policininkas, mašinistas.
111 - 120 13.6095 7 bakalauras Mokytojas, buhalteris.
120 - 125 4.4557 22 ne techninis dr. laipsnis Profesorius, buhalteris.
125 - 132 3.4381 29 techninis daktaro laipsnis Teisininkas, redaktorius.
132 - 137 1.1669 86 neribota Žymus profesorius.
137 - 150 0.8746 114 neribota Vadovaujantis profesorius.
150 - 160 0.0721 1387 neribota Linkolnas, Kopernikas.
160 - 174 0.0176 13087 neribota Dekartas, Einšteinas.
174 - 200 0.0002 621143 neribota Šekspyras, Niutonas.

Raštingumas, intelektas, ekonomika ir gyvenimo trukmė.

Statistika rodo, kad nuo bendro šalies gyventojų intelekto labai priklauso šalies gerovė (GDP - BVP - bendras vidaus produktas). Mokslininkai paskaičiavo, kad kiekvienas papildomas intelekto koeficiento (IQ) taškas prideda po £500 prie bendro vidaus produkto (BVP) vienam žmogui, kadangi žmonės su aukštesniu intelektu sugeba išspręsti sudėtingesnius klausimus, pagaminti daugiau vertybių ir tiekti daugiau servisų, kurių reikia tarptautinei bendrijai. Štai čia rezultatai gauti sujungus viešai platinamus duomenis gautus iš:
JAV Centrinės Žvalgybos Valdybos: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook ir
National IQs for 185 countries: http://www.rlynn.co.uk/index.php?page=articles
Lentelėje pateikti: Šalis, jos raštingumas (EDU), intelekto koeficientas (IQ), bendras vidaus produktas (GDP, ekonominė gerovė), kūdikių mirtingumas (IM, X/1000), vidutinė gyvenimo trukmė (LE), Netikinčių kiekis (NB, procentais, pastarieji dažnai korektiškai nepateikiami).:

Country EDU IQ GDP IM LE NB
Finland 100.0 103 33,500 3.5 78.7 9.0
Norway 100.0 100 46,300 3.6 79.7 17.4
Liechtenstein 100.0 99 25,000 4.6 79.8 10.8
Luxembourg 100.0 99 71,400 4.7 79.0 25.0
Andorra 100.0 93 38,800 4.0 83.5 5.0
Georgia 100.0 89 3,900 17.4 76.3 0.7
Estonia 99.8 99 20,300 7.6 72.3 60.0
Poland 99.8 99 14,400 7.1 75.2 3.0
Cuba 99.8 84 4,100 6.0 77.1 9.0
Slovenia 99.7 99 23,400 4.4 76.5 4.3
Latvia 99.7 98 16,000 9.2 71.6 24.5
Barbados 99.7 79 18,400 11.6 73.0 17.0
Slovakia 99.6 99 18,200 7.1 75.0 15.8
Lithuania 99.6 94 15,300 6.7 74.4 8.3
Belarus 99.6 92 8,100 6.6 70.1 -
Kazakhstan 99.5 89 9,400 27.4 67.2 5.0
Tajikistan 99.5 81 1,300 43.6 64.6 0.1
Hungary 99.4 100 17,500 8.2 72.9 24.7
Russian Federation 99.4 99 12,200 11.1 65.9 16.0
Ukraine 99.4 92 7,800 9.5 67.9 38.0
Armenia 99.4 92 5,700 21.7 72.1 -
Uzbekistan 99.3 81 2,000 68.9 65.0 1.5
Moldova 99.1 94 2,000 13.9 70.2 0.1
Japan 99.0 105 33,100 2.8 82.0 68.0
Korea (North) 99.0 102 1,800 22.6 71.9 -
Canada 99.0 102 35,700 4.6 80.3 16.5
United Kingdom 99.0 102 31,800 5.0 78.7 15.5
Netherlands 99.0 102 32,100 4.9 79.1 42.0
Sweden 99.0 101 32,200 2.8 80.6 31.5
Switzerland 99.0 101 34,000 4.3 80.6 11.1
Australia 99.0 101 33,300 4.6 80.6 15.3
New Zealand 99.0 101 26,200 5.7 79.0 34.6
Iceland 99.0 101 38,000 3.3 80.4 10.0
Belgium 99.0 100 33,000 4.6 78.9 25.0
France 99.0 100 31,200 3.4 80.6 18.0
Czech Republic 99.0 100 22,000 3.9 76.4 13.4
United States 99.0 100 43,800 6.4 78.0 14.2
Germany 99.0 99 31,900 4.1 79.0 40.0
Denmark 99.0 99 37,100 4.5 78.0 8.0
Ireland 99.0 98 44,500 5.2 77.9 6.3
Tonga 98.9 86 2,200 12.0 70.1 -
Turkmenistan 98.8 81 8,500 53.5 68.3 1.7
Guyana 98.8 81 4,900 31.4 66.2 4.0
Azerbaijan 98.8 81 7,500 58.3 66.0 -
Kyrgyzstan 98.7 84 2,100 33.4 68.8 -
Albania 98.7 83 5,700 20.0 77.6 -
Trinidad and Tobago 98.6 93 19,800 24.3 66.9 3.3
Italy 98.4 101 30,200 5.7 79.9 20.5
Bulgaria 98.2 96 10,700 19.2 72.6 -
Croatia 98.1 90 13,400 6.6 74.9 3.6
Austria 98.0 101 34,700 4.5 79.2 12.0
Uruguay 98.0 92 10,900 12.0 75.9 17.0
Bermuda 98.0 90 69,900 8.1 78.1 21.0
Korea (South) 97.9 106 24,500 6.1 77.2 -
Spain 97.9 98 27,400 4.3 79.8 30.0
Mongolia 97.8 97 2,100 42.7 67.0 -
Saint Kitts and Nevis 97.8 59 8,200 13.7 72.7 1.0
Cyprus 97.6 96 23,000 6.9 78.0 1.3
Romania 97.3 93 9,100 24.6 71.9 0.2
Argentina 97.2 89 15,200 14.3 76.3 4.0
Israel 97.1 96 26,800 6.8 79.6 2.0
American Samoa 97.0 88 5,800 8.9 76.3 -
Mariana Islands 97.0 80 12,500 6.9 76.3 -
Bosnia and Herzegovina 96.7 84 5,600 9.6 78.2 9.9
Serbia 96.4 91 4,400 6.7 75.1 5.0
Maldives 96.3 74 3,900 53.3 64.8 0.0
New Caledonia 96.2 84 15,000 7.4 74.5 -
Taiwan 96.1 108 29,600 5.5 77.6 -
Macedonia 96.1 88 8,300 9.5 74.2 -
Greece 96.0 97 24,000 5.3 79.4 -
Costa Rica 96.0 83 12,500 9.5 77.2 3.2
Saint Vincent, Grenadines 96.0 69 3,600 14.0 74.1 6.0
Grenada 96.0 63 3,900 13.9 65.2 4.0
Chile 95.7 89 12,600 8.4 77.0 8.3
Bahamas 95.6 78 21,600 24.2 65.7 3.0
Cook Islands 95.0 89 9,100 16.9 74.2 5.6
Puerto Rico 94.1 83 19,300 7.8 78.5 2.0
Paraguay 94.0 83 4,800 26.5 75.3 3.0
Kiribati 94.0 79 2,800 46.0 62.5 0.9
Dominica 94.0 64 3,800 14.6 75.1 2.0
Fiji 93.7 84 6,200 12.0 70.1 8.0
Marshall Islands 93.7 83 2,900 27.3 70.6 1.5
Hong Kong 93.5 106 37,300 2.9 81.7 -
Portugal 93.3 95 19,800 4.9 77.9 8.4
Kuwait 93.3 83 23,100 9.5 77.4 0.1
Venezuela 93.0 85 7,200 22.5 73.3 0.5
Malta 92.8 98 21,300 3.8 79.2 2.0
Colombia 92.8 80 8,600 20.1 72.3 2.0
Brunei 92.7 86 25,600 13.1 75.3 2.0
Thailand 92.6 91 9,200 18.9 72.6 -
Philippines 92.6 85 5,000 22.1 70.5 0.1
Singapore 92.5 107 31,400 2.3 81.8 13.0
Panama 91.9 78 8,200 16.0 75.2 2.0
Seychelles 91.8 80 7,800 14.8 72.3 2.1
Macao 91.3 99 24,300 4.3 82.3 -
Ecuador 91.0 88 4,500 22.1 76.6 1.5
Mexico 91.0 85 10,700 19.6 75.6 3.0
China 90.9 107 7,800 22.1 72.9 50.0
Sri Lanka 90.7 78 4,700 19.5 74.8 -
Zimbabwe 90.7 73 2,100 51.1 39.5 1.1
Indonesia 90.4 86 3,900 32.1 70.2 -
Vietnam 90.3 95 3,100 24.4 71.1 -
Saint Lucia 90.1 59 4,800 12.8 74.1 6.0
Jordan 89.9 90 5,100 16.2 78.6 -
Myanmar 89.9 81 1,800 50.7 62.5 -
Suriname 89.6 89 7,100 20.1 73.2 4.4
Micronesia 89.0 78 2,300 28.2 70.4 -
Qatar 89.0 77 29,800 17.5 74.1 0.8
Malaysia 88.7 97 12,800 16.6 72.8 0.8
Brazil 88.6 84 8,800 27.6 72.2 7.6
Jamaica 87.9 69 4,700 15.7 73.1 3.0
Peru 87.7 81 6,600 30.0 70.1 2.0
Turkey 87.4 88 9,100 38.3 72.9 -
Lebanon 87.4 84 5,900 23.4 73.2 -
Dominican Republic 87.0 81 8,400 27.9 73.1 6.6
Bolivia 86.7 87 3,100 50.4 66.2 2.0
Bahrain 86.5 87 25,600 16.2 74.7 -
South Africa 86.4 66 13,300 59.4 42.5 1.0
Antigua and Barbuda 85.8 62 10,900 18.3 72.4 5.8
Equatorial Guinea 85.7 55 50,200 87.2 49.5 1.0
Kenya 85.1 70 1,200 57.4 55.3 -
Namibia 85.0 62 7,500 47.2 43.1 -
Sao Tome and Principe 84.9 59 1,200 40.5 67.6 -
Lesotho 84.8 59 2,700 79.9 40.0 -
Mauritius 84.4 89 13,700 14.1 72.9 0.7
Congo (Brazzaville) 83.8 61 1,400 83.3 53.3 -
Libya 82.6 77 12,300 22.8 76.9 0.2
Swaziland 81.6 60 5,300 70.7 32.2 1.0
Oman 81.4 77 14,400 18.3 73.6 0.2
Botswana 81.2 75 10,900 44.0 50.6 1.0
Zambia 80.6 69 1,000 100.7 38.4 5.0
El Salvador 80.2 73 4,900 22.9 71.8 1.0
Honduras 80.0 80 3,100 25.2 69.4 1.1
Syria 79.6 84 4,100 27.7 70.6 -
Saudi Arabia 78.8 82 13,800 12.4 75.9 -
United Arab Emirates 77.9 78 49,700 13.5 75.7 -
Iran 77.0 85 8,700 38.1 70.6 -
Belize 76.9 76 8,400 24.4 68.3 9.4
Solomon Islands 76.6 78 600 20.0 73.2 0.5
Cape Verde 76.6 69 6,000 45.3 71.0 1.0
Tunisia 74.3 85 8,900 22.9 75.3 -
Iraq 74.1 87 1,900 47.0 69.3 -
Vanuatu 74.0 78 2,900 52.5 63.2 2.3
Cambodia 73.6 86 2,800 58.5 61.3 0.4
Egypt 71.4 84 4,200 29.5 71.6 -
Rwanda 70.4 62 1,600 85.3 49.0 1.7
Algeria 69.9 77 7,600 28.8 73.5 -
Tanzania 69.4 70 800 71.7 50.7 0.5
Guatemala 69.1 78 5,000 29.8 69.7 1.9
Madagascar 68.9 81 900 57.0 62.1 0.4
Laos 68.7 89 2,200 81.4 55.9 0.3
Nigeria 68.0 75 1,500 95.5 47.4 -
Cameroon 67.9 61 2,500 65.8 52.9 -
Djibouti 67.9 60 1,000 100.8 43.3 -
Nicaragua 67.5 74 3,100 27.1 70.9 2.0
Angola 67.4 60 4,500 184.4 37.6 0.3
Uganda 66.8 71 1,900 67.2 51.8 0.9
Congo (Zaire) 65.5 62 700 65.5 57.2 -
Gabon 63.2 55 7,100 53.7 54.0 5.0
Malawi 62.7 61 600 92.1 43.0 4.3
Sudan 61.1 69 2,400 91.8 49.1 -
India 61.0 81 3,800 34.6 68.6 0.1
Togo 60.9 62 1,700 59.1 57.9 5.6
Burundi 59.3 61 700 61.9 51.3 -
Timor-Leste 58.6 81 800 44.5 66.6 -
Eritrea 58.6 60 1,000 45.2 59.6 0.1
Ghana 57.9 64 2,700 53.6 59.1 6.1
Liberia 57.5 59 900 149.7 40.4 0.1
Papua New Guinea 57.3 82 2,700 48.5 65.6 -
Comoros 56.5 70 600 70.7 62.7 -
Haiti 52.9 59 1,800 63.8 57.0 1.0
Morocco 52.3 77 4,600 38.9 71.2 -
Mauritania 51.2 69 2,600 68.1 53.5 -
Central Africa 51.0 61 1,200 84.0 43.7 -
Cote D'Ivoire 50.9 61 1,600 87.4 49.0 -
Yemen 50.2 75 1,000 57.9 62.5 0.0
Pakistan 49.9 83 2,600 68.8 63.8 0.2
Nepal 48.6 77 1,500 63.7 60.6 -
Mozambique 47.8 61 1,500 109.9 40.9 5.0
Chad 47.5 60 1,500 102.1 47.2 4.8
Bhutan 47.0 73 1,400 96.4 55.2 -
Mali 46.4 61 1,300 105.7 49.5 -
Bangladesh 43.1 75 2,300 59.1 62.8 -
Ethiopia 42.7 61 1,000 91.9 49.2 -
Guinea-Bissau 42.4 59 900 103.5 47.2 -
Gambia 40.1 57 2,000 70.1 54.5 -
Senegal 39.3 57 1,800 60.2 56.7 -
Somalia 37.8 60 600 113.1 48.8 -
Sierra Leone 35.1 61 900 158.3 40.6 -
Benin 34.7 62 1,100 77.9 53.4 6.5
Guinea 29.5 64 2,100 88.6 49.7 -
Niger 28.7 61 1,000 116.8 44.0 -
Afghanistan 28.1 78 800 157.4 43.8 -
Burkina Faso 21.8 60 1,400 89.8 49.2 -

Išvados (by Gienadijus Lamerovas iš Babiorų Brolijos)

1. Šalies IQ pradeda greitai kilti tik tuo atveju jei raštingumas (EDU) yra aukštesnis nei 85%, žemesnis raštingumo procentas yra neefektyvus ir didelės reikšmės intelektui nedaro.:

EDU/IQ Chart

2. Ekonomikos gerovė (GDP) yra logaritmiškai priklausoma nuo IQ - kuo aukštesnis IQ tuo aukštesnis GDP (politikai turėtų atkreipti į tai labai svarbų dėmesį!). Norint, kad ekonomiką sparčiai kiltų, šalies gyventojai turi turėti ne mažiau kaip 85 IQ (todėl parama atsilikusioms šalims yra totalus lėšų švaistymas, jeigu pirmiausia didžioji dalis lėšų neinvestuojama į švietimo sistemos kūrimą).:

IQ/GDP Chart

3. Kūdikių mirtingumas (1000-iui gimimų) logaritmiškai priklauso nuo IQ - kuo aukštesnis IQ tuo mažesnis kūdikių mirtingumas (nes nuo IQ priklauso ekonomika ir medicina). Jei tauta netektų 40 IQ balų iš 100, tai reikštų, kad iš 1000 naujagimių papildomai mirs po 150. Arba kitaip tariant, gamta pati naikina kvailius (žinoma gamta kartais nespėja, nes atsilikusiose šalyse žmonės neplanuoja šeimų ir dauginasi kaip žiurkės, neatsakingai prigamindami krūvas vaikų ir pasmerkdami juos badui, tai negi jiems gaila, kad ten vienas ar kitas nustips. Juk Dievas geras ir niekada negaili duoti vaikų asocialioms šeimoms :) .:

IQ/IM Chart

4. Norint gyventi 60-80 metų reikia turėti didesnį nei 80 IQ. Norint gyventi virš 80 metų reikia turėti didesnį nei 95 IQ. Gyvenimo trukmė (LE) didėja augant IQ, bet smarkiai neauga kai IQ pasieka 100. Galima būtų daryti išvada, kad užtenka ir 100 IQ, norint suprasti kaip reikia sveikai gyventi :) .:

IQ/LE Chart

5. Nors tikinčių statistiką labai sunku surinkti tačiau iš to ką turime, galima padaryti išvadą, kad augant intelektui didėja ir bedievių kiekis. Tai reiškia, kad žmonės pradeda mažiau tikėti pasakomis ir išmoksta valdyti aplinkinį pasaulį.:

IQ/NB Chart


Ką daryti, kad valdžioje būtų protingesni žmonės? (by TB)

Logiška, kad žmonės nori protingesnių sprendimų. Tam galėtų būti naudojama šiek tiek modifikuota balsavimo sistema, kuri atsižvelgtų į žmogaus patirtį ir žinias.

Nr. Išsilavinimas
(Žinios)
Studijų
Metai
Amžius
(Partirtis)
Bendras
IQ
Balsavimo
Balai
1. Ikimokyklinis 5 5 30 -
2. Priešmokyklinis 1 6 49 -
3. Bendras (Pradinis) 4 10 55 -
4. Bendras (Pagrindinis) 4 14 74 -
5. Bendras (Vidurinis) 2 16 88 1.00
6. Bendras (Aukštesnysis) 2 18 100 1.14
7. Aukštasis (Bakalauras) 4 22 114 1.30
8. Aukštasis (Magistras) 2 24 122 1.39
9. Aukštasis (Daktaras) 3 27 127 1.44

Remiantis tokia sitema, kiekvienas žmogus sulaukęs 16 metų įgauna 1 balsą. Žmogus įgijęs vidurinį išsilavinimą, kartu su diplomu gauna papildomai 0.14 balso (nes 100IQ / 88IQ = 1.14). Žmonės su daktaro laipsniu gauna 0.44 papildomus balsavimo balus. Tokiu atveju balsavimo sistema garantuos intelektualesnių individų atranką į valdžia, kas yra būtina sėkmingam šalies ekonomikos progresui ir visų jos gyventojų gerovei.

Ši sistema galėtų būti naudojama didelio masto anoniminiuose rinkimuose, t.y. Kai individualus balsavimas daug nereiškia. Žmonės turi susitarti dėl papildomū taškų formulės, kurie turi būti pakankamai maži, kad visi sutiktų, ir įsitikinti, kad papildomų taškų negalima panaudoti nesąžiningam pranašumui.

Norint įgyvendinti papildomų balų sistemą reikia įdiegti JAV elektroninio balsavimo įrangą ir suteikti kiekvienam balsuotojui, turinčiam aukštesnįjį išsilavinimą, elektroninės tapatybės kortelę (kiti gali balsuoti įprastu būdu). Asmens išsilavinimo laipsnis (pagal kuriuos būtų priskiriami papildomi balsavimo balai) gali būti saugomas elektroninėje asmens tapatybės kortelėje, arba rinkimų komisijos duomenų bazėje.

Daugiau apie IQ čia: Mainstream Science on Intelligence:
http://www.psychpage.com/learning/library/intell/mainstream.html

Butų įdomu sulaukti jūsų komentarų šia tema.

Tamsos Brolija

Moterys ir Vyrai

X-chromosome and Y-chromosomeDaugelį žmonių kankina klausimas: "Kodėl moterys yra vidutinybės (galvojančios, kad jos yra išskirtinės), o vyrai yra idiotai (galvojantys, kad jie yra genijai)?" :) Taip pat yra žinoma, kad pradžioje moterys intelektualiai vystosi greičiau už vyrus todėl iki 16 metų mergaičių intelektas yra aukštesnis nei to paties amžiaus berniukų (štai todėl pvz. Londone atsiranda straipsniai skelbiantys, kad juodaodės mergaitės mokosi geriau už baltaodžius berniukus). Tačiau vėliau berniukai aplenkia mergaites tiek, kad visų amžiaus grupių moterų bendras IQ vidurkis yra 4 balais žemesnis nei vyrų (žemesnį bendrą vidurkį galėjo lemti ir nuo senovės "paveldėta" moterų socialinė padėtis).

Yra prikurta daug hipotezių, tačiau viena iš realiausių teigia, kad priežastis slepiasi dviejose paskutinėse žmogaus chromosomose (kurių išviso yra 23 poros), kurios reguliuoja lytį. Moterys gauna dvi X-chromosomas, vyrai vieną X-chromosomą ir mažesnę Y-chromosomą. Y-chromosomoje yra tik 78 genai, kai tuo tarpu X-chromosomoje 1098 genai. Kad moters organizme išsilygintų gaminamų proteinų kiekis, kiekvienoje ląstelėje, vienoje iš X-chromosomų didžioji dalis genų paprasčiausiai išsijungia. Tačiau apie 15% išsijungusios chromosomos genų lieka aktyvūs. Taip pat apie 10% genų kartais įsijungia o kartais išsijungia. Būtent dėl dvigubos X-chromosomos moteris turi daugiau (apie 200) veikiančių genų  nei vyras, todėl jos yra genetiškai įvairesnės.

IQ pasiskirstymas tarp vyrų ir moterų.Veikiami aplinkos, chromosomų genai kartais mutuoja, taip sukeldami ne tik apie 300 genetinių ligų (autizmas, silpnaprotiškumas, distrofija, ...) bet ir įtakodami smegenų veiklą. Kadangi moterys turi dvi X-chromosomas, tai vienos chromosomos mutavusius genus prislopina antrosios X-chromosomos genai. Šio mechanizmo privalumas tas, kad moterys atsparesnės ligoms. Tačiau šio "sandėrio" neigiama pusė yra ta, kad jeigu pasitaiko "geniali" mutacija tai moteryse ji bus prislopinta antrosios X-chromosomos.

Taigi, nors vyrai ir moterys turi vienodą bendrą intelekto vidurkį, tačiau tarp vyrų pasitaiko daugiau nukrypimų nuo normos. Tai paaiškina kodėl nestandartinėse veiklos srityse (pvz. kūryboje, informatikoje ar politikoje) merginų procentas visada būna mažesnis. Todėl tarp vyrų yra daugiau vadovų, užimančių aukštas pareigas, bet taip pat daugiau vyrų ir nusikaltėlių (su žemiausiu IQ), sėdinčių kalėjimuose. Moterų skirtumai nėra taip nukrypę į kraštutinumus, kaip vyrų, - jie labiau pasiskirstę apie vidurį.

Tamsos Brolija

Kas sukūrė šį puslapį?

Tamsos Brolija